ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์, พ.บ., ปร.ด.

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง.

Nattiya Hirankarn

Professor Dr. (M.D.)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  ภูมิคุ้มกันวิทยา, พันธุกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน, ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง, ภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง  (Immunology, Immunogenetics, Cancer Immunotherapy, Autoimmune Diseases)

หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล์: Nattiya.H@chula.ac.th

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต     (M.D.)      แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

ปริญญาเอก (Ph.D.) Microbiology and Immunology Georgetown University, USA

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: Cancer Immunotherapy, SLE Genetics, Inborn error of Immunity

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันพัฒนามาจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยลูปัสซึ่งดำเนินการผลิตผลงานวิจัยมาต่อเนื่องกันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความสนใจในโรคลูปัสจากหลายสาขาอาทิ ผู้เชี่ยวชาญระบบภูมิคุ้มกัน,  ผู้เชี่ยวชาญโรคไต,   ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง,   ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อ,   นักพันธุกรรมศาสตร์,  นักชีวสารสนเทศน์ และ เภสัชกรคลินิก  นอกจากนี้ยังเป็น Multi-Center Collaboration โดยมีความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาโรคลูปัสของกระทรวงสาธารณสุข  และยังร่วมมือกับ University of Hongkong, Anhui Medical University, Shanghai Jiaotong University School of Medicine เป็น Asian Lupus Consortium ในการเก็บรวบรวมผู้ป่วยที่มีอาการแสดงในระบบต่างๆ  ที่มีจำนวนเพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีแผนดำเนินการวิจัยหลักๆ 3 ด้าน คือ

  1. Molecular Genetic Study
  2. Diagnostic & Prognostic Marker Development (Molecular & Immunological Markers)
  3. Patient Registry / Database Management & Clinical Trial (Multi-center)

ในปัจจุบันศูนย์ฯยังขยายงานวิจัยไปยังโรคอื่นๆที่มีพยาธิกำเนิดจากระบบภูมิคุ้มกัน ที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพของประเทศ ได้แก่ โรคสะเก็ดเงินซึ่งเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเองที่พบได้บ่อยที่สุดและอาจมีผลรุนแรงของอวัยวะอื่นๆได้ด้วย โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังซึ่งนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญของประชากรไทยโดยพยาธิกำเนิดไม่ได้เกิดจากการทำลายจากเชื้อไวรัสโดยตรงแต่เป็นผลจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเป็นหลัก โรคติดเชื้อในกระแสเลือดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยจากการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่รุนแรง  นอกจากนี้ระบบภูมิคุ้มกันยังเป็นด่านสำคัญต่อการปลูกถ่ายเซลล์และอวัยวะซึ่งเป็นการรักษาสุดท้ายของโรคต่างๆ จำนวนมากในปัจจุบัน

ศูนย์ฯมีความเชี่ยวชาญด้านการหาดัชนีบ่งชี้การเกิดโรคพยากรณ์ความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนรวมทั้งการตอบสนองต่อการรักษาโดยอาศัยเทคโนโลยีด้านอณูชีวโมเลกุลและภูมิคุ้มกันวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะบุคคล (Personalized therapy) นอกจากนี้ความเข้าใจในกลไกการเกิดโรคมากขึ้นจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ รวมถึงการป้องกันโรคในอนาคตต่อไป

Selected Publications

ลิ้งค์สำหรับประวัติงานวิจัย:

PUBMED; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nattiya+Hirankarn&size=200

Google Scholar; https://scholar.google.co.th/citations?user=UTvbtQ0AAAAJ&hl=en

SCOPUS; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12783320200

ORCID ID; https://orcid.org/0000-0003-2224-6856

https://www.research.chula.ac.th/researcher-/nattiya-hirankarn/

 

Books

  • สมชาย เอี่ยมอ่อง  ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ และ ณัฏฐิยาหิรัญกาญจน์  (คณะบรรณาธิการ) (2557) Systemic Lupus Erythematosus(พิมพ์ครั้งที่ 1)  กรุงเทพมหานคร : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น
  • ณัฏฐิยาหิรัญกาญจน์  (2554) อณูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง(พิมพ์ครั้งที่ 1)  กรุงเทพมหานคร: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น

 

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel