งานบริการวิชาการ

ภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา มีภาระกิจหลักด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการทางห้องปฏิบัติการ และงานบริการด้านวิชาการ โดยภาควิชา/ฝ่ายจัดทำโครงการอบรมวิชาการด้านจุลชีววิทยาให้แก่แพทย์ประจำบ้านและบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้การฝึกอบรมและดูงานแก่ นิสิต นักศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในงาน Open House และงานกาชาดประจำปี

การฝึกอบรมและดูงาน

–  นิสิตจาก สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน 7 คน)
.   ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558
–  นิสิตจาก สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จำนวน 2 คน)
.   ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558
–  นิสิตจาก สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (จำนวน 4 คน)
.   ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 30 กันยายน 2558
–  นิสิตจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน 5 คน)
    ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2558
–  นิสิตจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 กรกฎาคม 2558
–  นิสิตจาก สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ (จำนวน 1 คน)
    ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2558
–  นิสิตแพทย์จาก Poznan University of Medical Sciences ประเทศ Poland (จำนวน 1 คน)
    ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2558

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved. Total Page Views: