ภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา มีภาระกิจหลักด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการทางห้องปฏิบัติการ และงานบริการด้านวิชาการ โดยภาควิชา/ฝ่ายจัดทำโครงการอบรมวิชาการด้านจุลชีววิทยาให้แก่แพทย์ประจำบ้านและบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้การฝึกอบรมและดูงานแก่ นิสิต นักศึกษา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในงาน Open House และงานกาชาดประจำปี

การฝึกอบรมและดูงาน

– นักศึกษาแพทย์จาก Weill Cornell Medical College ประเทศสหรัฐอเมริกา
.   ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 10 มีนาคม 2560
– นักศึกษาแพทย์จาก Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
.   ระหว่างวันที่ 2 – 28 เมษายน 2560
– นักศึกษาแพทย์จาก Jichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น
.   ระหว่างวันที่ 3 – 16 เมษายน 2560
– นิสิตจาก ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ ( จำนวน 20 คน )
    ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2560
– นักศึกษาแพทย์จาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น
    ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 9 พฤศจิกายน 2560
– นักศึกษาจาก สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันพระจอมเกล้าฯ (ลาดกระบัง) (จำนวน 4 คน)
    ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560
– นักศึกษาจาก สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560
– นักศึกษาจาก คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
– นักศึกษาจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560
– นิสิตจาก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร (นครปฐม) (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2560
– นิสิตจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (จำนวน 1 คน)
    ระหว่างวันที่ 5 – 30 มิถุนายน 2560
– นิสิตจาก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ (จำนวน 2 คน)
    ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560
– นักศึกษาแพทย์จาก Medical University of Lublin ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์
    ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 10 กันยายน 2560
– นักศึกษาแพทย์จาก Kaohsiung Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Taiwan)
    ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel