ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
Center of Excellence in Immunology and Immune-mediated diseases

(ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์)

 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาทางการแพทย์ประยุกต์
Center of Excellence in Applied Medical Virology

(รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร)

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel