ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาทางการแพทย์ประยุกต์ 
Center of Excellence in Applied Medical Virology (CEAMV)

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02-256-4471 ต่อ 403,  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-2394-1329

E-mail: apmev@chula.md.

หัวหน้าศูนย์ฯ
(ไทย) รศ.ดร.พญ.ศิวะพร บุณยทรัพยากร
(อังกฤษ) Assoc. Prof. Siwaporn Boonyasuppayakorn, MD., PhD.

ติดต่อศูนย์ฯ

CEAMV (คลิก) หรือ สแกน QR code

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel