ชื่อ-สกุล  น.ส.กมลพรรณ นาคบรรจง
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80339
อีเมล kamonpun001@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสาวกรกนก น่วมคำนึง
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์  +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล Kornkanok.nw@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.กัญญา สุคนธสิงห์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์  +662564132 ต่อ 501
อีเมล kanya.2112@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล น.ส.กัญฐิกา บุตรดี
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 503
อีเมล kantika_ying@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.กัญยรัตน์ ซาระวงศ์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์  +662564000 ต่อ 80342
อีเมล Kanyarath.nan@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.กัณฐาภรณ์  ดิษเย็น
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 502
อีเมล Gin_dugdig@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.กัลยรัตน์ อุดมพรพิทักษ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(เทคนิคการแพทย์) (P7)
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์  +662564471 ต่อ 502
อีเมล jubjiibb@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.กิตติญารัตน์  ศิริภัคพูนสิน
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80339, 401
อีเมล kittiyarat88@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.จารุณี ฤาโสภา
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล charunee.l@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.จินดาพร คงสาย
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล h20.tarn@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.จิรภัทร  เจริญคุปต์
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 401
อีเมล jiraphat_ch@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.จิรารัตน์ ถมอุธา
ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป
ความชำนาญ  –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ธุรการ
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 108
อีเมล –

ชื่อ-สกุล  นายชนาธิป ทับทอง
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80342, 4471 ต่อ 502
อีเมล chain.chanathip@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ชลันธร  จันทร
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความชำนาญ  ด้านงานบุคคล
สังกัด  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ธุรการ
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 109
อีเมลmicrobiology.chalanthon@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นายชลิต เหนี่ยงแจ่ม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ธุรการ P8
ความชำนาญ  ด้านงานธุรการ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ธุรการ(ภูมิสิริฯ)
โทร +662564000 ต่อ 80334
อีเมล aunjangha@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นายชัญญ เกรียงไกรวัล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 210, 211
อีเมล Prayoon.chula@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นายชาญณรงค์ โทนสังข์อินทร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
ความชำนาญ  ด้านรับสิ่งส่งตรวจ
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  รับสิ่งส่งตรวจ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80330-1
อีเมล Channarong101993@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ญดา แก้วโอภาส
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ชำนาญการ P6
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 501
อีเมล cindycu@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ฐิตาวรรณ  ชยานันต์พิบูล
ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการพิเศษนักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล wipawan_choo@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ฐิติพร อินทสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9
ความชำนาญ –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132
อีเมล –

ชื่อ-สกุล  น.ส.ฐิติยา  ลอยแก้ว
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 401
อีเมล thitiya.aofy@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นายณัฐพล  พุ่มทอง
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80339
อีเมล nattapon.phth@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ธนวรรณ จิเหลา
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 5
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 503
อีเมล littlenemo.n@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ธนันนัธน์ ธาราธรรมรัตน์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) P7
ความชำนาญ  ด้านเชื้อราวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ราวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80337
อีเมล bphromrakk@gmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ธนิษฐา  ว่องเกษกิจ
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล thanittha28@hotmail.com

ชื่อ-สกุล นายธรณินทร์  พึ่งโพธิ์สภ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ   ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 210, 211
อีเมล kapurok@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ธันย์วรัชญ์ ทิมประเสริฐ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย   แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล birain-woodtaw@hotmail.com

ชื่อ-สกุล นางนภาวรรณ  ปุณกบุตร
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล msnapawan@yahoo.com

ชื่อ-สกุล นายทองใบ ภู่ทอง
ตำแหน่ง คนงาน
ความชำนาญ –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ราวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80337
อีเมล –

ชื่อ-สกุล นายนพพล วุฒินันติวงศ์
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล s_noppon@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.นิตยา  เต็มมา
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงหรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์  +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล nittaya.temma@gmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.นิรมล ธรรมาเจริญราช
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 501
อีเมล Nenee25@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นายนิวัฒน์  ไชยเสริฐ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
ความชำนาญ  ด้านรับสิ่งส่งตรวจ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย รับสิ่งส่งตรวจ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80330-1
อีเมล Tomfu@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.นิษฐา  ห้วยหงษ์ทอง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 401
อีเมล –

ชื่อ-สกุล นายบุญช่วย พรมรักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 1
ความชำนาญ ด้านราวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ราวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80337
อีเมล bphromrakk@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ปราณี  ทรายสูงเนิน
ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 201, 202
อีเมล Pranee.Sor@chula.ac.th

ชื่อ-สกุล นางปราณี  โตงาม
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 701
อีเมล Praneetongam@gmial.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ปริศนา  รักษาภักดี
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
ความชำนาญ  ด้านรับสิ่งส่งตรวจ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  รับสิ่งส่งตรวจ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80330-1
อีเมล Prisana_rak@hotmail.com

ชื่อ-สกุล นายปิยะ วงศ์จำปา
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญนักเทคนิคการแพทย์
ควาชำนาญ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 503
อีเมล hat_anya@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ผกาพันธ์  เศษสุวรรณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(วิทยาศาสตร์การแพทย์) P8
ความชำนาญ แบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล Satuwan@yahoo.co.th

ชื่อ-สกุล  น.ส.พิชญา  ลักษณะวิลาศ
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 6
ความชำนาญ  ด้านเชื้อราวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ราวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 303
อีเมล Spicy-subway@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นายพูนลาภ  เพียงชมเดือน
ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการพิเศษนักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย   ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 501, 505
อีเมล ton_pp@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ภัทรภรณ์ ศรีแผ้ว
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความชำนาญ  การเรียนการสอน
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ธุรการ
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 108
อีเมล mspatta.s@gmail.com

ชื่อ-สกุล นายภานุวัฒน์  เล็กลาด
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ความชำนาญ –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ธุรการ
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 108
อีเมล Bangdekza1990@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.มณี  แย้มเหมือน
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 701
อีเมล Manee.y678@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.มยุรี  ขันติพงศ์
ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการพิเศษนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80336
อีเม  khunree@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  นายยุทธนา  เกิดสุข
ตำแหน่ง  พนักงานทั่วไป
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย   แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 205
อีเมล Samuraiea@hotmail.com

ชื่อ-สกุล นายรณธิชัย  เชื้อวงษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ความชำนาญ พัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ธุรการ
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 104
อีเมล Rontichai.c@chula.ac.th

ชื่อ-สกุล  น.ส.รังสิยา  สิทธิมหาทรัพย์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 5
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล rangsiya_black@hotmail.com

ชื่อ-สกุล นางรุ่งทิพย์  ธรรมบวร
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการพิเศษนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ไวรัสวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 401
อีเมล rthumbovorn@yahoo.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ลักคณา ธรรมโชติรุจน์
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ 022564471 ต่อ 401, 402
อีเมล lucktham@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.วรชา  สิงห์สุวรรณ
ตำแหน่ง  จนท.บริการงานแพทย์
(เทคนิคการแพทย์)
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 207
อีเมล I_facade@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.วรรณภรณ์  แสงจันทร์
ตำแหน่ง จนท.สนง.บริหารงานทั่วไป
ความชำนาญ การเรียนการสอน
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ธุรการ
โทร +662564132 ต่อ 102
อีเมล microbio.wanaporn@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.วรารัตน์ พุฒทอง
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 5
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยาวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยาวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 503
อีเมล goongkwang@live.com

ชื่อ-สกุล  นายวัชรินทร์  เบญจาธิกุล
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล Kong.benjatikul@gmail.com

ชื่อ-สกุล   นางวัชรี  คชาพงษ์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย   แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 201, 202
อีเมล  Wkachapong@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.วิจิตรา  สาลี
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล wijidtra_bn@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นายวิฑูรย์  พูนเพ็ชร์
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความชำนาญ  ด้านรับสิ่งส่งตรวจ
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  รับสิ่งส่งตรวจ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3
โทร +662564000 ต่อ 80330-1
อีเมล Pooesh@hotmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ศิริพร วงศ์ดินดำ
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ ด้านราวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย ราวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80337
อีเมล sodamuni@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.ศิริรัตน์  เคล้าคลึง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
ความชำนาญ  ด้านรับสิ่งส่งตรวจ
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  รับสิ่งส่งตรวจ อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 3
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80330-1
อีเมล siriratkhaokhuengmoo@gmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.ศุภพร ไพบูลย์กษาปน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
(นักเทคนิคการแพทย์)
ความชำนาญ ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 505
อีเมล puengy2524@yahoo.co.th

ชื่อ-สกุล  นางศุภลักษณ์  คงถวิล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์
ความชำนาญ ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 201, 202
อีเมล ksuphalu_@chula.ac.th,  suphaluk.ruk@gmail.com

ชื่อ-สกุล น.ส.สมใจ  โปยขุนทด
ตำแหน่ง  พนักงานห้องปฏิบัติการ
ความชำนาญ –
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย   แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 208, 209
อีเมล  Amppere-uke@hotmail.co.th

ชื่อ-สกุล  น.ส.สายรุ้ง เหลือชีพ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (คนงาน) P9
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 402
อีเมล Chaa1709@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.สิวณี  จ้อยใบ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564471 ต่อ 201, 202
อีเมล chulazeroone@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.สุธิดี  เพ็ชรสงค์
ตำแหน่ง  จนท.บริการงานแพทย์
(นักเทคนิคการแพทย์)
ความชำนาญ  มัยโคแบคทีเรีย
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564471 ต่อ 205
อีเมล nnw_numwan@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสุนิดา  วานเดอลาร์
ตำแหน่ง  ผู้ชำนาญการพิเศษนักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ภูมิคุ้มกันวิทยา
โทรศัพท์ +662564000 ต่อ 80342
อีเมล sunida_80@hotmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสุพรรรณี  อินคง
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความชำนาญ  งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ธุรการ
โทร +662564132 ต่อ 106
อีเมล supannee.num@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสุภัสรา  คำอยู่
ตำแหน่ง  พนักงานรับโทรศัทพ์
ความชำนาญ การเรียนการสอน
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย ธุรการ
โทร +662564132 ต่อ 103
อีเมล microbiology.md7@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นางสุภา  ไทยเจริญ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ –
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564471 ต่อ 208, 209
อีเมล –

ชื่อ-สกุล  น.ส.อรวรรณ  นิลวงศ์
ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ความชำนาญ  ด้านไวรัสวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ไวรัสวิทยา
โทร +662564471 ต่อ 401
อีเมล boviruschula@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.อัจฉราพร  สวัสดิ์พานิช
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์
ความชำนาญ  อณูแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564471 ต่อ 210, 211
อีเมล ajcharaporn@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.อัศชณา  ถิรพัทธนันท์
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564132 ต่อ 210, 211
อีเมล Piyo_jib@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.อินทิรา  ลี้สกุล
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 201
อีเมล lee.intira@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.อุบลรัตน์  ริเริ่ม
ตำแหน่ง  จบพ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) (ชน.)
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 201, 202
อีเมล Ubolrat_r@yahoo.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.อุบลวรรณ  สมสุขไพเราะ
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์ ระดับ 5
ความชำนาญ  ด้านแบคทีเรียวิทยา
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 80332-3
อีเมล yummy.chula@gmail.com

ชื่อ-สกุล  น.ส.เสาวลักษณ์  เชิดพงษ์นิธิภัทร
ตำแหน่ง  นักเทคนิคการแพทย์
ความชำนาญ  ด้านราวิทยา
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
หน่วย  ราวิทยา
โทร +662564000 ต่อ 303
อีเมล a.saowalak45@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นายเอกลักษณ์  ไผ่เจริญ
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
ความชำนาญ –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทร +662564132 ต่อ 212
อีเมล ake2527@gmail.com

ชื่อ-สกุล  นายไพศาล  กลิ่นหวล
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป P9
ความชำนาญ –
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วย  แบคทีเรียวิทยา
โทรศัพท์ +662564471 ต่อ 212
อีเมล –

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel