ปรัชญา :

แพทย์ จุฬา คู่กาชาดไทย  วิชาการก้าวไกลสู่สากล รับใช้ปวงชนด้วยคุณธรรม

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นงานสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็น ผู้นำของสังคม สร้าง งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อ การประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการ ให้บริการทางห้องปฏิบัติการ ที่ถูกต้อง แม่นยำ  รวดเร็ว มีคุณภาพตามมารฐานสากล เป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติ

พันธกิจ :

  1. ร่วมผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิตและผลิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศ กอปรด้วยคุณธรรม
  2. บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นและชุมชน
  3. บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
  4. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับชาติละนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมและดำรงซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel