อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์. วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานคลินิก. กรุงเทพ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.

ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์. อนูพันธุศาสตร์ของโรคภูมิต้านเนื้อเยื่อตนเอง. กรุงเทพ: บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลีเคชั่น จำกัด; 2554.

ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, บรรณาธิการ.
หลักไวรัสวิทยาทางการแพทย์
พิมพ์ครั้งที่ 1
กรุงเทพฯ : โนว์เลจด์ เพรส, 2550
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel