โครงสร้างบริหารภาควิชา

รองศาสตร์จารย์ ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา

อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ
รองหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย
ด้านงานบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์
รองหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย
ด้านงานวิชาการ

รองศาสตร์จารย์แพทย์หญิง ดร. จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
รองหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย
ด้านงานทรัพยากรบุคล
หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดร. กนิษฐา ภัทรกุล
เลขานุการ
ภาควิชา / ฝ่ายจุลชีววิทยา

รองศาสตราจารย์
ดร.สมหญิง  ธัมวาสร

หัวหน้าหน่วยแบคทีเรียวิทยา

รองศาสตราจารย์
ดร.อริยา  จินดามพร

หัวหน้าหน่วยราวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.ปกรัฐ หังสสูต
หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา

อาจารย์ แพทย์หญิง ดร. ศิวะพร บุณยทรัพยากร
ผู้ช่วยเลขานุการ
ภาควิชา / ฝ่ายจุลชีววิทยา

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: