รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา
หัวหน้าหน่วยราวิทยา/หัวหน้าห้องปฏิบัติการราวิทยา

อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ
หัวหน้าหน่วยแบคทีเรียวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ  หังสสูต
หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจงกลนี          วงศ์ปิยะบวร
หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ดิเรกฤทธิ์  เชี่ยวเชิงชล 
เลขานุการภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา

ดร.อาคม  ไชยวงศ์คต
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา/
หัวหน้าห้องรับสิ่งส่งตรวจ

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel