ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณัฏฐิยา  หิรัญกาญจน์
หัวหน้าภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา
หัวหน้าหน่วยราวิทยา/หัวหน้าห้องปฏิบัติการราวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
หัวหน้าหน่วยแบคทีเรียวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ปกรัฐ  หังสสูต
หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

รองศาสตร์จารย์ ดร.แพทย์หญิงจงกลนี  วงศ์ปิยะบวร
หัวหน้าหน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา/
หัวหน้าห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงรังสิมา  เหรียญตระกูล 
เลขานุการภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา

อาจารย์ ดร.นายแพทย์อาสา  ธรรมหงส์
ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา/
หัวหน้าห้องรับสิ่งส่งตรวจ

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: