02

ได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15189:2017 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2555 

01

ธำรงรักษา ต่อรับรองต่ออายุ และขยายขอบข่ายการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15189:2017 และ ISO 15190:2003 ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

 

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel