ศิวะพร บุณยทรัพยากร, พ.บ., ปร.ด.
รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  Antiviral drug discovery, Diagnostic Virology
หน่วยไวรัสวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564471, Fax: +6622525952

อีเมล: tarnsiwaporn@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต     (B.S.)    แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn University
ปริญญาเอก (Ph.D.) Microbiology and Immunology Georgetown University, USA
Postdoctoral Research Fellowship Microbiology and Immunology National University of Singapore, Singapore
F.R.C.Path (Thailand) พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์

Royal College of Pathologists of Thailand

Research Interest

Research Interest: mosquito-borne viruses cellular pathogenesis, dengue and chikungunya antiviral drug discoveries, drug discovery and drug development, preclinical drug development

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Siwaporn+Boonyasuppayakorn&size=200

https://scholar.google.com/citations?user=3HaGxP4AAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36466048700

https://orcid.org/0000-0002-3631-3573View this author’s ORCID profile

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel