นายแพทย์พงศ์สวัสดิ์ รอดสวาสดิ์
อาจารย์
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564470, Fax: +6622525952
อีเมล: pongsawat.r@chula.ac.th

Work/Education

ปัจจุบัน อาจารย์ –  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2021-2023 Subspecialty Board of Allergy and Clinical Immunology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

2019-2021 Board of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Thailand

2009-2015 M.D. – Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Research Interest

  • Allergen specific immunotherapy
  • Drug allergy
  • Food allergy
  • Immunodeficiency

Selected Publications

  • Rodsaward P, Chottawornsak N, Suwanchote S, Rachayon M, Deekajorndech T, Wright HL, et al. The clinical significance of antinuclear antibodies and specific autoantibodies in juvenile and adult systemic lupus erythematosus patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019.
  • Rodsaward P, Buranapraditkun S, Klaewsongkram J. Pretreatment with ibrutinib facilitates rapid drug desensitization in a difficult case of brentuximab vedotin-induced anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2023;11(2):642-4 e1
  • Krikeerati T, Rodsaward P, Nawiboonwong J, Pinyopornpanish K, Phusawang S, Sompornrattanaphan M. Revisiting Fruit Allergy: Prevalence across the Globe, Diagnosis, and Current Management. Foods. 2023;12(22).
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel