ซ้อมอพยพหนีไฟภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา 2566

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา ประจำปี 2566

โดยมีงานบริหารระบบกายภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่งานความปลอดภัย

เข้าร่วมซ้อม ณ อาคาร อปร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

Post by: Rontichai Chuawong Published: พฤศจิกายน พ.ย., 2023 Category: Uncategorized @th
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel