รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง จงกลนี วงศ์ปิยะบวร
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  ภูมิคุ้มกันวิทยา, ภูมิคุ้มกันผิวหนัง (Immuno-dermatology) โรคผิวหนัง allergic skin diseases, psoriasis, contact dermatitis, atopic dermatitis) โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง  (Autoimmune Diseases)
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564470, Fax: +6622525952
อีเมล: jongkonneew@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต      (เกียรตินิยม)    แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University)

Diploma in Dermatology Dermatology สถาบันโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อายุรศาสตร์ สาขาตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง แพทยสภา
Ph.D in Dermatology Dermatology Juntendo University School of Medicine, Japan
Certificate in Dermatology Dermatology Harvard Medical School , USA

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: Atopic dermatitis, androgenetic alopecia

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Wongpiyabovorn+J&cauthor_id=36076320

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jongkonnee+Wongpiyabovorn&btnG=

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15057311000

https://orcid.org/0000-0002-3549-6718

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel