ทนพ.อติ บุรัสการ​​​​​​​​​, ปร.ด.
นักวิจัย
หน่วยไวรัสวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564470, Fax: +6622525952
อีเมล: ati.b@chula.ac.th

Work/Education

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2563: ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประไทศไทย

พ.ศ.2555: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์, เกียรตินิยมอันดับ 2), คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย

Research Interest

งานวิจัยที่สนใจ

The interplay between host and viral factors, particularly Human Papillomavirus (HPV) and Epstein-Barr virus (EBV), creates a microenvironment conducive to oncogenesis.

Bioinformatics and System Biology Approach to reveal the interaction network and the therapeutic implications for viral-mediated carcinogenesis.

Selected Publications

ข้อมูลงานวิจัย

  1. Burassakarn A et al. , “Epidemiological evidence and association of human papillomavirus with esophageal cancer in northeastern Thailand: a case-control study”. Front Microbiol. 2023.
  2. Burassakarn A et al., “Human Papillomavirus 16 E6 Suppresses Transporter Associated with Antigen-Processing Complex in Human Tongue Keratinocyte Cells by Activating Lymphotoxin Pathway”. Cancers (Basel). 2022.
  3. Udomwan P, Pientong C, Tongchai P, Burassakarn A, ……, Ekalaksananan T. “Proteomics Analysis of Andrographolide-Induced Apoptosis via the Regulation of Tumor Suppressor p53 Proteolysis in Cervical Cancer-Derived Human Papillomavirus 16-Positive Cell Lines”. Int J Mol Sci. 2021.
  4. Burassakarn A et al., “Exosomes-carrying Epstein-Barr virus-encoded small RNA-1 induces indoleamine 2, 3-dioxygenase expression in tumor-infiltrating macrophages of oral squamous-cell carcinomas and suppresses T-cell activity by activating RIG-I/IL-6/TNF-α pathway”. Oral Oncol. 2021.
  5. Kim H, Burassakarn A,…, Yoshiyama H. “A single nucleotide polymorphism in the BART promoter region of Epstein-Barr virus isolated from nasopharyngeal cancer cells”. Biochem Biophys Res Commun. 2019.
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel