ปฏิภาค เขื่อนจินดา​​​​​, วท.ด.
นักวิจัย
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564470, Fax: +6622525952
อีเมล:

Work/Education

ประวัติการศึกษา

Research Interest

งานวิจัยที่สนใจ

Selected Publications

ข้อมูลงานวิจัย

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel