หน่วยงานภายนอก

หน่วยงานภายนอก

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายฯ ปรับเปลี่ยนการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลการส่งตรวจก่อนการส่งตรวจทุกครั้ง 

ปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชั่วคราว>> ประกาศปิดบริการและขยายระยะเวลาการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เริ่ม 19 เมษายน 2564 


 

Download >> ตัวอย่างหนังสือสัญญาขอเครดิตเงินเชื่อกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอเครดิตเงินเชื่อ โทร. 02-256-4430 , 02-256-4759 หรือ E-Mail : Fin.cuhosp@gmail.com
Post by: Rontichai Chuawong Published: มีนาคม มี.ค., 2020 Category: Uncategorized @th
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: