หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หน่วยงานภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายฯ ปรับเปลี่ยนการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขอให้ผู้รับบริการจากหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลการส่งตรวจก่อนการส่งตรวจทุกครั้ง 

ปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชั่วคราว>> ประกาศปิดบริการและขยายระยะเวลาการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาชั่วคราว (ฉบับที่ 4) เริ่ม 19 เมษายน 2564 


  สอบถามข้อมูลการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โทร. 0 2256 4000 ต่อ 80330, 80331
Post by: Rontichai Chuawong Published: มีนาคม มี.ค., 2020 Category: Uncategorized @th
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: