ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ,ปร.ด.
อาจารย์ ดร.

Tanittha Chatsuwan, Ph.D.

Lecturer

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: แบคทีเรียวิทยา (Bateriology)

หน่วยแบคทีเรียวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952

email; smedtcs@hotmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(B.S.) (2530) เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Sc.) (2534) จุลชีววิทยาทางการแพทย์

(Medical Microbiology)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University)

Ph.D. (2546) Medical Microbiology University of Edinburgh

 

Research Interest

  • กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแกรมลบ ได้แก่ Helicobacter pylori, Acinetobacterbaumannii, nontyphoidalSalmonella and other Enterobacteriaceae.
  • กลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อ Streptococcus pneumoniae

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tanittha+Chatsuwan&size=200

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16024091400

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Tanittha+Chatsuwan&btnG=

https://orcid.org/0000-0003-1717-1167

https://www.md.chula.ac.th/en/miss-tanittha-chatsuwan/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel