พญ.สุวัชรีพร โรจน์ชีวพันธ์, พ.บ. ปรด.
อาจารย์

ผศ. ดร. พญ.

Suwatchareeporn Rotcheewaphan, M.D., Ph.D.

Assistant Professor, Dr.) (M.D.)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: จุลชีววิทยาคลินิก แบคทีเรียวิทยา  (Clinical Microbiology, Bacteriology)


หน่วยแบคทีเรีย, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมล: suwatchareepon.r@gmail.com

โทรศัพท์สำนักงาน 02-256-4132

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
2546-2552

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต     (M.D.)

แพทยศาสตร์

 (Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

ปริญญาเอก (Ph.D.) จุลชีววิทยา

(Microbiology)

Colorado State University, Fort Collins, CO, USA
หลังปริญญาเอก (PostDoc) จุลชีววิทยาคลินิก

(Clinical Microbiology)

National Institutes of Health (NIH), Bethesda, MD, USA

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ:

  • Mycobacterial biofilm formation
  • Antimicrobial resistance of non-tuberculous mycobacteria
  • Whole genome sequence of mycobacteria
  • Screening natural products and derivatives as antibacterial agents
  • Novel mechanism of antimicrobial resistance (Bacteria, tuberculosis, non-tuberculous mycobacteria)

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?size=200&term=Rotcheewaphan+S&cauthor_id=29702114

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191636918

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Suwatchareeporn+Rotcheewaphan&btnG=

https://orcid.org/0000-0003-4578-1560

https://www.md.chula.ac.th/en/miss-suwatchareeporn-rotcheewaphan/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel