ภาวพันธ์ ภัทรโกศล, ปร.ด.  ศาสตราจารย์ ดร.

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ไวรัสวิทยาทางการแพทย์   (Medical Virology)
หน่วยไวรัสวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
ติดต่อ: parvapan.b@chula.ac.th, bhparvapan@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
2524 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

(B.S.)

(เทคนิคการแพทย์)

(Medical Technology)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

2527 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(M.S.)

(จุลชีววิทยา)

(Microbiology)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Faculty of Science, Mahidol University)

2533 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(Ph.D.)

(จุลชีววิทยา)

(Microbiology)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

(Faculty of Science, Mahidol University)

 

Research Interest

งานวิจัยที่สนใจคือไวรัสวิทยาทางการแพทย์และอณูชีววิทยาของไวรัส  ชนิดของไวรัสที่มีความสนใจมากที่สุดคือไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็ก และไวรัสแปปิโลมา  การศึกษาครอบคลุมคุณลักษณะของไวรัส ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิดและกลไกการเกิดโรค ธรรมชาติของโรค และวิธีการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

Selected Publications

ลิ้งค์สำหรับประวัติงานวิจัย: ORCID, PUBMED, google scholar

PUBMED; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Parvapan+Bhattarakosol&size=200

Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=0_zyuBwAAAAJ&hl=en

SCOPUS; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003342180

ORCID ID; https://orcid.org/0000-0002-9750-9609

https://www.research.chula.ac.th/researcher-/parvapan-bhattarakosol/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel