กนิษฐา ภัทรกุล, พ.บ., ปร.ด.

รศ.ดร.พญ. 

Kanitha Patarakul

Associate Professor, Dr. (M.D.)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: แบคทีเรียวิทยา (Bateriology)

รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง
หน่วยแบคทีเรียวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล: kanitha.pa@chula.ac.th, kpatarakul@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต      แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

ปริญญาเอก (Ph.D.) Microbiology Georgetown University, USA
วุฒิบัตร

(Diploma)

อายุรศาสตร์

(Internal Medicine)

 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (King Chulalongkorn Memorial Hospital)

แพทยสภา (The Medical Council of Thailand)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

อนุมัติบัตร พยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ:

  1. งานวิจัยด้านโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิส: การศึกษาพยาธิกำเนิดและปัจจัยก่อโรค การวินิจฉัย และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค (Leptospirosis, Diagnostic test, Vaccine development)
  2. งานวิจัยด้าน microbiome และ probiotics ในผู้สูงวัยสุขภาพดี โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคนิ่ว

Selected Publications

ลิ้งค์สำหรับประวัติงานวิจัย:

Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=KANITHA+PATARAKUL&size=200

Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=qBuuGlQAAAAJ&hl=en

SCOPUS; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21035558800

ORCID ID; https://orcid.org/0000-0002-1781-7012

https://www.md.chula.ac.th/en/miss-kanitha-patarakul/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel