ดิเรกฤทธิ์ เชี่ยวเชิงชล, รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์

Direkrit Chiewchengchol, M.D., Ph.D.
Lecturer

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  Immunology and Dermatology

Division of Immunology, Department of Microbiology
Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Bangkok, Thailand
Tel: +662564132 ต่อ 626, Fax: +6622525952
Email address: direkrit.c@chula.ac.th

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
2014-20XX

 Postdoctoral Research Scholar

  Harvard Medical School and Boston Children’s Hospital, Boston, Massacchusetts, USA
2010-2013

M.Phil./Ph.D. & Research Fellowship

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)   

ภูมิคุ้มกันวิทยา Institute of Integrative Biology and  Institute of Child Health and Alder Hey Children’s hospital NHS Foundation Trust, Liverpool, UK
2007-2008

Subspecialty of Paediatric Dermatology,

  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2004-2006

Board of Paediatrics,

  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
1993-2000

แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) (M.D.)

       แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

Research Interest

-Immunology and Dermatology

-Host defense peptides in skin diseases and autoimmune diseases

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chiewchengchol+D

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26029695600

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=e-pERZMAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-1824-7012

https://www.md.chula.ac.th/en/mr-direkrit-chiewchengchol/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel