อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล, พ.บ., ปร.ด.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล: aleelahavanit@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (B.S. Hons)) แพทยศาสตร์

(Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

การแพทย์คลินิก

(Diploma in Clinical Medical Sciences)

– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาอายุรศาสตร์ (Internal medicine)

– อายุรศาสตร์โรคไต (Nephrology)

– เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)

– พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology)

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สหสาขาวิชา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Chulalongkorn University)

Visiting fellow National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) National Institutes of Health (NIH), Maryland, USA
 • 2554-ปัจจุบัน อาจารย์ –  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาจารย์พิเศษ –  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2551-2554 ปร.ด. – วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549-2553 พ.บ. – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548-2553   Visiting Fellow, Kidney Disease Branch, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, Bethesda, MD, USA
 • 2547 -2548  อาจารย์ –  หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2545-2547 อายุรศาสตร์เฉพาะทางโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2544-2547       อายุรศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2539-2544       แพทย์ใช้ทุน รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช รพ.สวี จ.ชุมพร และ รพ. องครักษ์ จ.นครนายก
 • 2533-2539 แพทยศาสตร์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Interest

 • ทำงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง ในโมเดลที่มีการอักเสบเช่น sepsis, infection (including bacterial, fungal, parasitic infection eg. H pylori, C. difficile, cryptococci, candida infection) และ โมเดลโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคไตวาย เอสแอลอี (FcGRIIb deficiect mice) ธาลัสซีเมียกับการติดเชื้อ (Beta thalasemia mice)
 • ทำงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ป่วย โรคไต ได้แก่ ผู้ป่วยปลูกถ่ายไต ผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้องและทางเส้นเลือด

Selected Publications

ลิ้งค์สำหรับประวัติงานวิจัย:

PUBMED; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Asada+Leelahavanichkul&size=200

Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=Y0FXmAUAAAAJ&hl=en

SCOPUS; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24587653600

ORCID ID; https://orcid.org/0000-0002-5566-6403

https://www.md.chula.ac.th/en/mr-asada-leelahavanichkul/

Original Article

 • Leelahavanichkul A, Sauza A, Hsu V, Zhou H, Eisner C, Li L, Hu X, Tsuji T, Kent D, Schnermann J, Yuen ST, Star RA. Serum Cystatin C as the marker of sepsis induce acute kidney injury in CD-1 mice; the usefulness and the limitation. Am J Physiol Renal Physiol. 2014 Aug; F939-F948.
 • Leelahavanichkul A, Bocharov AV, Kurlander R, Baranova IN, Vishnyakova TG, Hu X, Doi K, Csako G, Yuen ST, Star RA, Eggerman TL. Class B Scavenger Receptor Types I and II and CD36 Targeting Improves Sepsis Survival and Acute Outcomes in Mice. J Immunol. 2012 Mar 15;188(6):2749-58. (impact factor 5.74)
 • Leelahavanichkul A, Yan Q, Hu X, Eisner C, Huang Y, Chen R, Mizel D, Zhou H, Wright EC, Kopp JB, Schnermann J, Yuen PS, Star RA. Angiotensin II overcomes strain-dependent resistance of rapid CKD progression in a new remnant kidney mouse model. Kidney Int 2010 Dec; 78(11): 1136-53. (impact factor 6.4)
 • Leelahavanichkul A, Huang Y, Hu X, Zhou H, Tsuji T, Kopp JB., Schnermann J, Yuen ST, Star RA. Chronic kidney disease-induced splenic apoptosis and HMGB1 elevation worsens sepsis and sepsis-induced acute kidney injury Kidney Int 2011; Dec; 80(11):1198-211. (impact factor 6.4)
 • Leelahavanichkul A, Yasuda H, Doi K, Yuen PS, Hu X, Zhou H, Yuen PS and Star RA. Methyl-2-acetamidoacrylate decrease sepsis induced acute kidney injury in CD-1 mice. Am J Physiol Renal Physiol. 2008 Dec; 295(6):F1825-35. (impact factor 4.6-5)
 • Nemeth K*, Leelahavanichkul A *, Yuen PS, Mayer B, Parmelee B, Doi K, Robey P.G., Leelahavanichkul K, Hu X, Star RA and Mezey E. Bone marrow stromal cells significantly attenuate mouse poly-microbial sepsis via monocyte/macrophage derived IL-10. Nature Medicine. 2009 Jan; 15(1):42-9. (* distribution equally) (impact factor 27.1)
 • Yasuda H*, Leelahavanichkul A*, Tsunoda S, Dear JW, Takahashi Y, Ito S, Hu X, Zhou H, Doi K, Childs RW, Klinman DM, Yuen PS and Star RA. Chloroquine and inhibition of Toll-like receptor 9 protect from sepsis-induced acute kidney injury. Am J Physiol Renal Physiol. 2008 May; 294(5):F1050-8. (* distribution equally) (impact factor 4.6-5)

Books

 • Tiranathanakul K, Leelahavanichkul A, Eiam-ong S, Eiam-ong S. Hyperbilirubinemia associated renal disorders. In Jakub F. Novotny and Florian Sedlacek editors. Bilirulin: Chemistry, Regulation and disorder. Hauppauge NY, USA: Nova Science Publishers Inc., 2012
 • Leelahavanichkul A., Kanjanabuch T. Minimal change diseases, IgM nephropathy and C1q nephropathy.
 • Leelahavanichkul A. Focal segmental glomerulosclerosis.
 • Leelahavanichkul A. Sepsis and sepsis induced acute kidney injury. In Nephrology. Edited by S Eiam-Ong. Bangkok: Text and journal publication Co., 1731-1758, 2011.
 • Leelahavanichkul A, Eiam-Ong S and Komolmit P. Viral Hepatitis and Kidney.
 • Leelahavanichkul A, Eiam-Ong S and Prasitsirikul V. Humural Immune Deficiency Virus  and Kidney.
 • Leelahavanichkul A, Eiam-Ong S and Kanchanabuch T. Amyloidosis and Kidney.
 • Leelahavanichkul A, Kanjanabuch T. and Eiam-Ong S. Acute tubulointerstitial Nephritis. In Nephrology. Edited by S Eiam-Ong. Bangkok: Text and journal publication Co., 1316-1340, 2004.
 • Leelahavanichkul A, Katavatin P and Kanchanabuch T. Glomerulonephritis in Viral Infection. In Molecular/cellular and clinical basic of infectious diseases. Edited by S Watthanasirichaikul. Bangkok: Medical creative Co., 1082-1112, 2004.
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel