อาสา ธรรมหงส์, พ.บ.
อาจารย์ ดร.นายแพทย์
หน่วยราวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล: arsa.t@chula.ac.th

Work/Education

  • 2555-ปัจจุบัน ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ภาควิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH, USA
  • 2553-ปัจจุบัน อาจารย์- หน่วยราวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2547-2553 พ.บ.–คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,กรุงเทพ

Research Interest

งานวิจัยที่สนใจมีดังนี้ การติดเชื้อรา กลไกการก่อโรคของเชื้อรา เมแทบอลิซึมของเชื้อรา และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเชื้อรา

Selected Publications

Original Article

2014:

  • Chung D, Thammahong A, Shepardson KM, Blosser SJ, Cramer RA.Endoplasmic reticulum localized PerA is required for cell wall integrity, azole drug resistance, and virulence in Aspergillusfumigatus.MolMicrobiol. 2014 Apr 30.
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel