อาคม ไชยวงศ์คต, ปรด
นักวิจัย

Arkom Chaiwongkot, Ph.D.

Academic Researcher

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  Human papillomavirus induced carcinogenesis.


หน่วยไวรัสวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล: Arkom.Cha@chula.ac.th, arkomchaiwongkot@gmail.com

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปร.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Visiting Researcher July 2017, Bioinformatics training The University of Tokyo
Visiting Student 2009-2011, Virus induced cancer Heidelberg University

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: HPV related cancer,  Transcriptomic analysis

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chaiwongkot+A

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23969861200

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Cb0RLtMAAAAJ

 

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel