พิมพเยาว์ สดใส, วท.ด.
นักวิจัย

Pimpayao Sodsai, PhD.

Academic Researcher

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: ภูมิคุ้มกันวิทยาในโรคติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952
อีเมล: pimpayao.s@chula.ac.th

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วท.ด.) จุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะบัณฑิตวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในโรคไวรัสตับอักเสบบี, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในโรคมะเร็ง, อิพิเจเนติกในเซลล์ต้นกำเนิดในโรคไวรัสตับอักเสบบี

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sodsai+P

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=2448198430

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aO8PMDcAAAAJ

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel