เอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์, พ.บ., วท.ม.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยไวรัสวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +6622564132, Fax: +6622525952
อีเมล: ekasit.k@chula.ac.th

Work/Education

 • 2553-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยาคลินิก แพทยสภา/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548-ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2548 วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2547 วท.ม. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2542 พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Research Interest

 • พ.ศ.2545  The prevalence of varicella-zoster virus infection in normal healthy individuals aged above   6 months ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2549  Etiology of viral infections in lower respiratory tract in pediatric patients ทุนรัชดาภิเษกสมโภช       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ.2550-2551  Incidence of acute viral infections of the respiratory tract in Thai children ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
 • พ.ศ. 2556  Effectiveness of fermented milk containing probiotics in reducing risk of acute respiratory tract infection in children ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

Selected Publications

 1. Kowitdamrong E, Thammaborvorn R, Semboonlor L, Mungmee V, Bhattarakosol  Detection of Dengue HI and IgM antibody : Is it diagnostically useful ? When and how ? J Med Assoc Thai 2001: 84  (Suppl 1); s148-53.
 2. Tulvatana W, Bhattarakosol P, Sansopha L, Sipivarak W, Kowitdamrong E, Paisuntornsug T, Karnsawai S. Risk factors for conjunctival squamous cell neoplasia: a matched case-control study. Br J Ophthalmol 2003 Apr;87(4):396-8.
 3. Bhattarakosol P, Pancharoen C, Kowitdamrong E, Thammaborvorn R, Mungmee V. Prevalence of parvovirus B19 infection in Thai young adults.  Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34:585-8.
 4. Kowitdamrong E, Pancharoen C, Thammaborvorn R, Bhattarakosol P. The prevalence of varicella-zoster virus infection in normal healthy individuals aged above 6 months.  J Med Assoc Thai 2005;88(Suppl 4):7-11. ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. Vivatvakin B, Kowitdamrong E. Randomized control trial of live Lactobacillus acidophilus plus Bifidobacterium infantis in treatment of infantile acute watery diarrhea.  J Med Assoc Thai 2006;89(Suppl 3):S126-33.
 6. Boonyasuppayakorn S, Kowitdamrong E, Bhattarakosol P. Molecular and demographic analysis of respiratory syncytial virus infection in patients admitted to King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand, 2007. Influenza Other Respi Viruses 2010;4(5):313-23.
 7. Taweesith W, Puthanakit T, Kowitdamrong E, Bunupuradah T, Wongngam W, Phasomsap C, Apornpong T, Bouko C, Pancharoen C. The immunogenicity and safety of live attenuated varicella-zoster virus vaccine in human immunodeficiency virus-infected children. Pediatr Infect Dis J 2011;30(4):320-4.
 8. Bhattarakosol P, Kowitdamrong E, Praisuwanna P. HIV infection might not increase the intrauterine transmission rate of CMV and HSV in patients with co-infection.  J Pediatr Infect Dis 2011;6(2):103-110.
 9. Anugulruengkitt S, Puthanakit T, Siengboon S, Paitoonpong L, Kowitdamrong E, Pancharoen C, Pichitchok Y. Prevalence and characteristics of pediatric healthcare workers without immunity to varicella zoster virus. Jpn J Infect Dis 2017;70(2):216-8.
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel