อริยา จินดามพร, ปร.ด.
รองศาสตราจารย์
หน่วยราวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132, Fax: +6622525952

Work/Education

  • 2523-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ –  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2533-2538 อาจารย์ –  ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2521-2523 วท.ม. – บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • 2517-2521 วท.บ. – คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

 

Selected Publications

งานวิจัยที่สนใจ

ช่วยแปลด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผลงานตีพิมพ์ (ใหม่ไปเก่า)

Books

2014:

Original Article

2014:

2012:

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel