สมหญิง ธัมวาสร, ปร.ด.
ศาสตราจารย์ ดร.

Somying Tumwasorn, Ph.D.

Professor

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ:  Molecular Bacteriology, Probiotic Bacteria

หน่วยแบคทีเรียวิทยา , ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร+662564132, Fax +6622525952
อีเมล somying.tumwasorn@gmail.com

Work/Education

 ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี (B.S. (Hons)) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร       (Food Science and Technology) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
ปริญญาโท (M.S.) จุลชีววิทยา

(Microbiology)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
ปริญญาเอก (Ph.D.) Immunology and Medical Microbiology University of Florida
  • พ.ศ. 2543 หัวหน้าหน่วยแบคทีเรียวิทยาภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา
  • พ.ศ. 2539 รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2531-2540 เลขานุการบัณฑิตศึกษา สหสาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2526-2531 ศึกษาต่อปริญญาเอก ที่ College of Medicine, University of Florida, USA ด้วยทุนของมูลนิธิการศึกษาไทย- อเมริกัน (Fulbright foundation) ประเภท open competition
  • พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2520 อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2520 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • พ.ศ. 2518 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: Probiotic products from Thai microbiota for the intervention of obesity and associated disorders in obese adults and the risk reduction of complications in non-dialysis chronic kidney disease patients

Selected Publications

ลิ้งค์สำหรับประวัติงานวิจัย:

PUBMED;  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Somying+Tumwasorn&size=200

Google Scholar; https://scholar.google.com/citations?user=jIRyKNsAAAAJ&hl=en

SCOPUS; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603572528

ORCID ID; https://orcid.org/0000-0002-2863-5214

https://www.md.chula.ac.th/en/mrs-somying-tumwasorn/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel